Quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm những quyền của đối tượng nào?

336

Câu hỏi:
Quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm những quyền của đối tượng nào?
Trả lời:

Gồm:
– Quyền của người biểu diễn
– Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình
– Quyền của tổ chức phát sóng