Quyền sở hữu công nghiệp có được bảo hộ tự động không?