Quyền sở hữu trí tuệ có phải tài sản không?

306

Câu hỏi:
Quyền sở hữu trí tuệ có phải tài sản không?
Trả lời:

Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“Điều 105. Tài sản
1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”
Quyền sở hữu trí tuệ là quyền tài sản. Do đó, đây là một loại tài sản.