Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

330

Câu hỏi:
Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
Trả lời:

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng