Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm những gì?

140

Câu hỏi:
Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm những gì?
Trả lời:

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.