Sáng chế có được gia hạn hiệu lực không?

322

Câu hỏi:
Sáng chế có được gia hạn hiệu lực không?
Trả lời:

Sáng chế không được gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ. Để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực.