Sở hữu trí tuệ là gì?

1128

Câu hỏi:

Sở hữu trí tuệ là gì?

Trả lời:

Sở hữu trí tuệ được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ được tạo ra từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người.