Sử dụng hình ảnh đăng lên facebook nhằm mục đích bôi nhọ có được bồi thường không?

443

Câu hỏi:
Cá nhân bị sử dụng hình ảnh đăng lên facebook nhằm mục đích bôi nhọ có được bồi thường không?
Trả lời:

Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.”
Như vậy, nếu hình ảnh của bạn bị đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi nhọ thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.