“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

386

Câu hỏi:
“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với người phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;