Tái phạm nguy hiểm

399

Câu hỏi:
“Tái phạm nguy hiểm” không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội? Đúng hay sai?
Trả lời:

Sai, tái phạm nguy hiểm là tình tiết tăng nặng TNHS theo khoản 1 điều 85: 1. Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
d) Tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm;