Tài sản của pháp nhân gồm những gì?

380

Câu hỏi:
Tài sản của pháp nhân gồm những gì?
Trả lời:

Điều 81 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau: “Tài sản của pháp nhân bao gồm vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản khác mà pháp nhân được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan.”