Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có thông báo thu hồi có được bồi thường không?

185

Câu hỏi:
Tài sản gắn liền với đất được tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có được bồi thường không?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai năm 2013, tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi thường.