Thẩm quyền giao đất thuộc về cơ quan nào?

149

Câu hỏi:
Thẩm quyền giao đất thuộc về cơ quan nào?
Trả lời:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất trong những trường hợp sau:

+ Giao đất đối với tổ chức;

+ Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

+ Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất trong những trường hợp sau:

+ Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân

+ Giao đất đối với cộng đồng dân cư