Thế nào là bảo lưu quyền sở hữu?

351

Câu hỏi:
Thế nào là bảo lưu quyền sở hữu?
Trả lời:

Điều 331 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ.
2. Bảo lưu quyền sở hữu phải được lập thành văn bản riêng hoặc được ghi trong hợp đồng mua bán.
3. Bảo lưu quyền sở hữu phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.”