Thế nào là chi phí đầu tư vào đất còn lại?

157

Câu hỏi:
Thế nào là chi phí đầu tư vào đất còn lại?
Trả lời:

Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.