Thế nào là giao dịch dân sự vô hiệu từng phần?

341

Câu hỏi:
Thế nào là giao dịch dân sự vô hiệu từng phần?
Trả lời:

Điều 130 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:
“Giao dịch dân sự vô hiệu từng phần khi một phần nội dung của giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của giao dịch.”