Thế nào là Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất?

122

Câu hỏi:
Thế nào là Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất?
Trả lời:

Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.