Thế nào là Nhà nước giao quyền sử dụng đất?

160

Câu hỏi:
Thế nào là Nhà nước giao quyền sử dụng đất?
Trả lời:

Giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất) là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.