Thế nào là nhãn hiệu tập thể?

321

Câu hỏi:
Thế nào là nhãn hiệu tập thể?
Trả lời:

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó.