Thời điểm bắt đầu thời hạn được tính thế nào?

316

Câu hỏi:
Thời điểm bắt đầu thời hạn được tính thế nào?
Trả lời:

Điều 147 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“1. Khi thời hạn được xác định bằng phút, giờ thì thời hạn được bắt đầu từ thời điểm đã xác định.
2. Khi thời hạn được xác định bằng ngày, tuần, tháng, năm thì ngày đầu tiên của thời hạn không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày được xác định.
3. Khi thời hạn bắt đầu bằng một sự kiện thì ngày xảy ra sự kiện không được tính mà tính từ ngày tiếp theo liền kề của ngày xảy ra sự kiện đó.”