Thời gian đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

329

Câu hỏi:
Thời gian đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan?
Trả lời:

Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn (Điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2009)