Thời hạn bảo hộ của một tác phẩm văn học

350

Câu hỏi:
Thời hạn bảo hộ của một tác phẩm văn học?
Trả lời:

Tác phẩm văn học có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm sau tiếp theo năm tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;