Thời hiệu hưởng quyền dân sự là gì?

321

Câu hỏi:
Thời hiệu hưởng quyền dân sự là gì?
Trả lời:

Theo Điều 150 khoản 1 Bộ luật Dân sự 2015:
“Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.”