Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp nào?

347

Câu hỏi:
Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp nào?
Trả lời:

Theo Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015:
“Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:
1. Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
4. Trường hợp khác do luật quy định.”