Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là gì?

323

Câu hỏi:
Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là gì?
Trả lời:

Theo Điều 150 khoản 2 Bộ luật Dân sự 2015:
“Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dân sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.”