Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì?

288

Câu hỏi:
Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì?
Trả lời:

Theo Điều 150 khoản 4 Bộ luật Dân sự 2015:
“Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.”