Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo là bao lâu?

361

Câu hỏi:
Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo là bao lâu?
Trả lời:

Điều 132 khoản 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định vấn đề này như sau:
“Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.”
Do đó, giao dịch dân sự được xác lập nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là không hạn chế.