Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội là bao lâu?

371

Câu hỏi:
Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội là bao lâu?
Trả lời:

Điều 132 khoản 3 Bộ luật Dân sự 2015 quy định vấn đề này như sau:
“Đối với giao dịch dân sự quy định tại Điều 123 và Điều 124 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.”
Do đó, giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu là không hạn chế.