Thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích có được bồi thường

165

Câu hỏi:
Hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất do sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. Trường hợp này có được bồi thường về đất không?
Trả lời:

Hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp này không được bồi thường về đất.