Tích cực hợp tác với các cơ quan là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

153

Câu hỏi:

“Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trả lời:

Theo khoản 1 điều 84 về các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với pháp nhân thương mại phạm tội: 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
d) Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án;