Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp là gì?

384

Câu hỏi:
Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp là gì?
Trả lời:

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp được thừa nhận nếu so với các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức văn bản, hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong hay ngoài nước thì kiểu dáng đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.