Tình tiết giảm nhẹ tội đối với pháp nhân thương mại

406

Câu hỏi:
Các tình tiết giảm nhẹ đã được quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì vẫn được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 3 điều 84: 3. Các tình tiết giảm nhẹ đã được Bộ luật này quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt.