Tòa án không được coi các tình tiết khác ngoài các tình tiết được quy định tại BLHS

382

Câu hỏi:
Tòa án không được coi các tình tiết khác ngoài các tình tiết được quy định tại BLHS là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Sai, theo khoản 2 điều 84 BLHS về các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối với pháp nhân thương mại phạm tội: 2. Khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi các tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.