Xúi giục tự sát chỉ có hình phạt chính là gi?

300

Câu hỏi:
Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát chỉ có hình phạt chính là tù có thời hạn và cải tạo không giam giữ?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 131 BLHS thì: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;
b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.