Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện là gì?

Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện là gì?

Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập

Trường hợp giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện thì giải quyết thế nào?

Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập

Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện là gì?

Thời điểm bắt đầu thời hạn được tính thế nào?

Thời điểm bắt đầu thời hạn được tính thế nào?

Thế nào là kết thúc thời hạn?

Thế nào là kết thúc thời hạn?

Thời hiệu khởi kiện là gì?

Thời hiệu khởi kiện là gì?

Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là gì?

Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là gì?

Thời hiệu hưởng quyền dân sự là gì?

Thời hiệu hưởng quyền dân sự là gì?

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì?

Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là gì?

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được bắt đầu như nào?

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự được bắt đầu như nào?