“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với người phạm tội

Tái phạm nguy hiểm

“Tái phạm nguy hiểm” không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để phạm tội

“Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh

“Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm” không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Các tình tiết là dấu hiệu định tội trong thương mại

Các tình tiết đã được quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Khi quyết định hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Khi quyết định hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là phạt tiền thì các khoản tiền phạt được cộng lại thành hình phạt chung

Các hình phạt đình chỉ hoạt động đối với pháp nhân thương mại

Khi quyết định hình phạt chính đối với pháp nhân thương mại phạm nhiều tội, nếu các hình phạt đã tuyên cùng là đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với từng lĩnh vực cụ thể thì không tổng hợp

Pháp nhân thương mại phạm tội không được miễn hình phạt.

Pháp nhân thương mại phạm tội không được miễn hình phạt.

Hành vi giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi

Mọi hành vi giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết con mới đẻ

Giết con mới đẻ và vứt bỏ con mới đẻ

Hành vi giết con mới đẻ và hành vi vứt bỏ con mới đẻ được quy định trong cùng một khung hình phạt