vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự

Trong mọi trường hợp, người nào có hành vi vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vứt bỏ con mới đẻ

Làm chết người trong khi thi hành công vụ

Người nào làm chết người trong khi thi hành công vụ do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì phải chịu trách nhiệm hình sự

Trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ

Mọi trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ đều phải chịu trách nhiệm hình sự về tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Phạm tội đối với người già

“Phạm tội đối với người già” là tình tiết định khung tăng nặng trong tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Người phạm tội làm chết người trong khi thi hành công vụ có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ

Người phạm tội làm chết người trong khi thi hành công vụ có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ

Phạm tội vô ý làm chết người chỉ phải chịu một loại hình phạt chính là tù có thời hạn

Phạm tội vô ý làm chết người chỉ phải chịu một loại hình phạt chính là tù có thời hạn

Tội vô tình làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp

Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính không có hình phạt bổ sung

Làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phải chịu trách nhiệm hình sự

Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội bức tử

“Phạm tội đối với người già” là tình tiết định khung tăng nặng trong tội bức tử

“Phạm tội đối với người già” là tình tiết định khung tăng nặng trong tội bức tử

Xúi giục tự sát chỉ có hình phạt chính là gi?

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát chỉ có hình phạt chính là tù có thời hạn và cải tạo không giam giữ