Khi quyền dân sự của cá nhâ bị xâm phạm làm gì?

Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm thì cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm gì?

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể bị hạn chế không?

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có thể bị hạn chế không?

Người chưa thành niên có thể tự mình mua xe máy không?

Người chưa thành niên từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình mua xe máy phục vụ việc đi lại không?

Việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi?

Trường hợp nào một cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Trường hợp nào một cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự?

Đặt tên con bằng tiếng nước ngoài có được không?

Đặt tên con bằng tiếng nước ngoài có được không?

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước thay đổi tên trong những trường hợp nào?

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước thay đổi tên trong những trường hợp nào?

Sử dụng hình ảnh đăng lên facebook nhằm mục đích bôi nhọ có được bồi thường không?

Cá nhân bị sử dụng hình ảnh đăng lên facebook nhằm mục đích bôi nhọ có được bồi thường không?