Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân có cần sự đồng ý của họ không?

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân có cần sự đồng ý của họ không?

Xác định lại giới tính là gì?

Xác định lại giới tính là gì?

Chuyển đổi giới tính là gì?

Chuyển đổi giới tính là gì?

Pháp luật quy định như thế nào về quyền xác định lại giới tính?

Pháp luật quy định như thế nào về quyền xác định lại giới tính?

Nơi cư trú của con chưa thành niên được xác định như thế nào?

Nơi cư trú của con chưa thành niên được xác định như thế nào?

Những người nào được giám hộ?

Những người nào được giám hộ?

Một người có thể được hai người giám hộ không?

Một người có thể được hai người giám hộ không?

Một người có thể giám hộ cho nhiều người được không?

Một người có thể giám hộ cho nhiều người được không?

Cá nhân làm người giám hộ cần phải có những điều kiện gì?

Cá nhân làm người giám hộ cần phải có những điều kiện gì?

Cử, chỉ định người giám hộ được thực hiện trong trường hợp nào?

Cử, chỉ định người giám hộ được thực hiện trong trường hợp nào?