Người giám hộ có được bán tài sản của người được giám hộ không?

Người giám hộ có được bán tài sản của người được giám hộ không?

Người giám hộ có những quyền gì?

Người giám hộ có những quyền gì?

Có thể thay đổi người giám hộ không?

Có thể thay đổi người giám hộ không?

Việc giám hộ chấm dứt trong những trường hợp nào?

Việc giám hộ chấm dứt trong những trường hợp nào?

Người được giám hộ chết thì tài sản của họ được giải quyết như thế nào?

Người được giám hộ chết thì tài sản của họ được giải quyết như thế nào?

Tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được giao cho ai quản lý?

Tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú được giao cho ai quản lý?

Khi nào có thể yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm một người vắng mặt tại nơi cư trú?

Khi nào có thể yêu cầu Tòa án thông báo tìm kiếm một người vắng mặt tại nơi cư trú?

Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có nghĩa vụ gì?

Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có nghĩa vụ gì?

người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có những quyền nào?

người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có những quyền nào?

Trường hợp nào tuyên bố một người mất tích?

Trường hợp nào tuyên bố một người mất tích?