Trong tranh chấp tài sản, ai là người có nghĩa vụ chứng minh?

338

Câu hỏi:
Trong tranh chấp tài sản, ai là người có nghĩa vụ chứng minh?
Trả lời:

Theo Điều 184 Bộ luật Dân sự 2015:
“1. Người chiếm hữu được suy đoán là ngay tình; người nào cho rằng người chiếm hữu không ngay tình thì phải chứng minh.
2. Trường hợp có tranh chấp về quyền đối với tài sản thì người chiếm hữu được suy đoán là người có quyền đó. Người có tranh chấp với người chiếm hữu phải chứng minh về việc người chiếm hữu không có quyền.”
Như vậy, trong tranh chấp tài sản, người có nghĩa vụ chứng minh là người có tranh chấp với người chiếm hữu.