Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại, người có đất trưng dụng có được bồi thường không?

146

Câu hỏi:
Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại, người có đất trưng dụng có được bồi thường không?
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 72 Luật Đất đai năm 2013, người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại. Việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán.