Trường hợp nào kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới

396

Câu hỏi:
Trường hợp nào kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ với người khác mà không bị coi là mất tính mới ?
Trả lời:

Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.