Trường hợp nào sáng chế đã được công khai mà vẫn giữ được tính mới

317

Câu hỏi:
Trường hợp nào sáng chế đã được công khai mà vẫn giữ được tính mới?
Trả lời:

Các trường hợp:
– Chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.
– Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng;
– Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
– Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.