Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả

467

Câu hỏi:
“Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội?
Trả lời:

Theo khoản 1 điều 84 về các tình tiết giảm nhẹ TNHS đối vơi pháp nhân thương mại phạm tội: 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
b) Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;