Việc điều chỉnh bảng giá đất được thực hiện trong những trường hợp nào?

230

Câu hỏi:
Việc điều chỉnh bảng giá đất được thực hiện trong những trường hợp nào? Có thể điều chỉnh giá của tất cả các loại đất trong bảng giá đất được không?
Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất:
a) Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự;
b) Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.
Việc điều chỉnh bảng giá đất có thể thực hiện với một loại đất, hoặc một số loại đất hoặc tất cả các loại đất trong bảng giá đất; điều chỉnh bảng giá đất tại một vị trí đất hoặc một số vị trí đất hoặc tất cả các vị trí đất.