Việc giám hộ chấm dứt trong những trường hợp nào?

360

Câu hỏi:
Việc giám hộ chấm dứt trong những trường hợp nào?
Trả lời:

Điều 62 khoản 1 Bộ luật Dân sự quy định về vấn đề này như sau:
“1. Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp sau đây:
a) Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Người được giám hộ chết;
c) Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình;
d) Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.”