Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân có cần sự đồng ý của họ không?

378

Câu hỏi:
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân có cần sự đồng ý của họ không?
Trả lời:

Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về vấn đề này như sau:
“1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.
Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:
a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;
b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.”
Như vậy, tùy thuộc vào từng trường hợp mà cá nhân có thể được nhận thù lao khi hình ảnh của mình bị sử dụng.