Việc xác định các loại đất dựa trên những căn cứ nào?

149

Câu hỏi:
Việc xác định các loại đất dựa trên những căn cứ nào?
Trả lời:

Điều 11 Luật Đất đai 2013 quy định các căn cứ xác định loại đất như sau:
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã được cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
– Giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;
– Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1 Điều này;
– Nếu không có giấy tờ như trên thì việc xác định các loại đất dựa trên quy định của Chính phủ.