Với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai, Nhà nước có những quyền gì?

187

Câu hỏi:
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Xin hỏi, theo quy định của pháp luật, với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai, Nhà nước có những quyền gì?
Trả lời:

Theo Điều 13 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai có những quyền sau đây:
– Quyết định quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.
– Quyết định mục đích sử dụng đất.
– Quy định hạn mức sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất.
– Quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất.
– Quyết định giá đất.
– Quyết định trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.
– Quyết định chính sách tài chính về đất đai.
– Quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.